Algemene voorwaarden Heartconnection Nederland®

 

Definities

  1. Onder klant wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een opdracht verstrekt aan Heartconnection Nederland®/Marjolein van der Meulen.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten –met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarbij Heartconnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel consulent.
  • Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Heartconnection Nederland® worden overeengekomen.
  • Op alle overeenkomsten – met inbegrip van de totstandkoming daarvan – waarin Heartconnection Nederland® optreedt als opdrachtnemer dan wel consulent is het Nederlandse Recht van toepassing.

 

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst tussen de klant en Heartconnection Nederland® komt niet eerder tot stand dan wanneer de klant de disclaimer van Heartconnection Nederland® heeft ondertekend en heeft kennisgenomen van deze algemene voorwaarden.

2.2 Zowel de klant als Heartconnection Nederland® kunnen slechts afwijken van hetgeen is overeengekomen voor zover dit schriftelijk met de wederpartij wordt overeengekomen.

 

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1. De klant dient aan Heartconnection Nederland® alle relevante informatie schriftelijk of mondeling te verstrekken die noodzakelijk is voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle extra kosten, die Heartconnection Nederland® moet maken als gevolg van gebrekkige of onvolledige verstrekking van (onjuiste) informatie door de klant, worden de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Wijzigingen in de opdracht

4.1 Indien op verzoek van de klant wijzigingen in de opdracht worden aangebracht of extra werkzaamheden worden verricht, worden de daaruit voortvloeiende kosten evenredig met de oorspronkelijke overeengekomen vergoeding aan de klant in rekening gebracht. Heartconnection Nederland® is in het voorkomende geval niet gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.

4.2 Bij afmelden voor de trainingen en/of workshops binnen 14 werkdagen voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht.

4.3 Bij afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht.

4.4 Gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald op een ander moment. Heartconnection Nederland® geeft geen restitutie voor gemiste dagen.

 

Artikel 5: Auteursrecht

5.1 Heartconnection Nederland® bezit het gehele en exclusieve auteursrecht op al dan niet voltooide schriftelijke consulten en adviezen. Heartconnection Nederland® verleent slechts een recht voor eigen gebruik van de opdracht aan de klant.

 

Artikel 6: Vertegenwoordiging en uitbestedingen

6.1 De klant maakt schriftelijk en uitdrukkelijk aan Heartconnection Nederland® bekend wanneer hij namens of voor rekening van een derde handelt.

6.2 De klant vrijwaart Heartconnection Nederland® tegen elke aanspraak welke derden jegens Heartconnection Nederland® zouden kunnen doen gelden, voor wat betreft kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden, welke door derden worden verricht via bemiddeling van Heartconnection Nederland® doch voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 De klant en Heartconnection Nederland® behandelen alle kennis die zij van elkaar krijgen vertrouwelijk.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Heartconnection Nederland® is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die de klant lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Heartconnection Nederland®.

8.2 De klant vrijwaart Heartconnection Nederland® tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling van de trainingen en workshops dient als volgt te geschieden: uiterlijk twee weken voor aanvang moet de betaling binnen zijn op NL68RABO0311527426 ten name van Heartconnection Nederland® met jouw voor- en achternaam, datum/plaats training/workshop.

9.2 Betaling lezing dient te geschieden bij aanvang op locatie.

9.3 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is de klant gehouden tot vergoeding van rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim. De rente wordt gesteld op 1% per maand of een deel daarvan.

9.4 Alle kosten die Heartconnection Nederland® moet maken tot verhaal van zijn vorderingen op de klant en de vaststelling van diens aansprakelijkheid, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de klant, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van de schade die Heartconnection Nederland® lijdt.

9.5 De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij Heartconnection Nederland® verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen aan de hand van het tarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 10: Ontbinding

10.1 Heartconnection Nederland® kan zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden of de nakoming ervan opschorten indien a) de klant één van de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de disclaimer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; b) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Heartconnection Nederland® ernstig in gevaar brengen als gevolg van bijvoorbeeld surseance van betaling, (een aanvraag tot) faillissement, beslaglegging, handelsonbekwaamheid en ontbinding van de klant als rechtspersoon.

 

Artikel 11: Geschillen

11.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de klant en Heartconnection Nederland® ontstaan, zullen worden berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

11.2 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de partijen als geschil worden beschouwd.

 

Artikel 12: Reclames en aansprakelijkheid

12.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de verrichting van de diensten. De klant, die om welke reden dan ook het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de dienst akkoord te hebben bevonden.

 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Storingen bij Heartconnection Nederland® ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder ander zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of ander middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Heartconnection Nederland® van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schades en interesses kan doen gelden.

13.2 In geval van overmacht zal Heartconnection Nederland® daarvan onverwijld mededeling doen aan de klant, en heeft de klant na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijke te annuleren, echter onder de verplichting om van Heartconnection Nederland® af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde deel van de opdracht.

 

Artikel 14: Wijzigingen Algemene Voorwaarden

14.1 Heartconnection Nederland® behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website van Heartconnection Nederland® of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3 Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 15: Reizen

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door Heartconnection Nederland® algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

15.1 Heartconnection Nederland® stelt aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde dat de reiziger een reisverzekering, zorgverzekering, WA-verzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor afsluiten van een annuleringskostenverzekering.

15.2 Heartconnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

15.3 Na ontvangst van de reissom aan Heartconnection Nederland® is de reis definitief. De reiziger kan de reis niet meer annuleren. De reissom wordt niet gerestitueerd.

15.4 Bij alle calamiteiten, zoals stroomuitval, brand, noodweer op een vliegveld en/of op reislocatie en/of onderweg, natuurrampen, auto- of vliertuigongeluk of andere rampen, Heartconnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor de geleden schade. De reissom zal niet worden gerestitueerd.

15.5 De reiziger reist volledig op eigen risico. Heartconnection Nederland® draagt geen verantwoordelijkheid voor geleden schade, diefstaf, ongelukken, ziekte en alle overige ongelukkige omstandigheden.

15.6 Uiteten is te allen tijde voor eigen rekening voor de reiziger.

15.7 De reiziger geeft de juiste informatie aan Heartconnection Nederland®, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, paspoortnummer, email en kopie paspoort. De reiziger is verantwoordelijk voor een geldig paspoort. Geen restitutie bij een ongeldig paspoort.

15.8 Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger door Heartconnection Nederland® van (verdere) deelname aan de reis worden uitgesloten, worden kosten aan de reiziger in rekening gebracht. Geen restitutie van de reissom.

15.9 Heartconnection Nederland® heeft het recht om haar reisprogramma te allen tijde te wijzigen.

15.10 Heartconnection Nederland® houdt zich het recht voor om conform onze voorwaarden prijswijzigingen toe te passen in geval er later tarieven, valuta of belastingen wijzigen.

 

Andere belangrijke zaken

-Het hebben van een verwachting geeft misschien wel een teleurstelling. Laat je verwachtingen los, zodat je de workshop Heartconnection onbevangen kunt gaan doen. Je kunt alleen ontvangen als je onbevangen bent!

-Tijdens de workshop Heartconnection komen mogelijk emoties, blokkades en alledaagse patronen omhoog. Alles wat er is mag er zijn. Zorg goed voor jezelf tijdens de workshopdagen. Mogelijk is er ruimte voor persoonlijke cases tijdens de workshop, dit wordt in de groep behandeld. Vooral bij Heartconnection II, III, IV worden persoonlijke patronen gedeprogrammeerd.

-Je bent zelf verantwoordelijk voor je fysieke en mentale welzijn tijdens de workshop dagen. Als je er voor open staat wordt je met liefde en humor ondersteund.

-Deel zo veel mogelijk ervaringen tijdens de pauze en/of vrienden/familie. Delen is helen.

-Heartconnection begeleidt je om zelf leiding te nemen over je leven.

-De basis van Heartconnection zijn de Biologische Natuurwetten, deze zijn wetenschappelijk erkend door de Universiteit in Trnava, Slowakije.

 

Disclaimer

Heartconnection is geen vervanging voor een medisch advies of behandeling. Het is belangrijk om uw behandelingen voort te zetten en / of medicatie geadviseerd door uw arts of therapeut te blijven gebruiken.